Đấu giá gỗ xẻ các nhóm IIa, II, III và IV tại Kon Tum

(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên CN Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Mom Ray ủy quyền như sau: