Đấu giá cổ phần Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại CTCP Toa xe Hải Phòng

- Đại diện chủ sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

- Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Toa xe Hải Phòng

- Địa chỉ: 39 Lương Khánh Thiện – Ngô Quyền – Hải Phòng

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải; xe có động cơ; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe;…

- Vốn điều lệ thực góp: 19.186.730.000 đồng

Trong đó: Cổ phần do Tổng Công ty Đường sắt nắm giữ: 1.380.831 cổ phần chiếm 71,97% vốn điều lệ thực góp

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng lô bán đấu giá: 01 lô;  trong đó số lượng cổ phần của một lô: 1.380.831 cổ phần

- Giá khởi điểm một cổ phần: 14.600 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm lô cổ phần: 20.160.132.600 đồng/lô

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.380.831 cổ phần

- Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành

- Thời gian và địa điểm nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: Các ngày làm việc từ 08h00 phút ngày 24/03/2016 đến trước 16h30 phút ngày 29/03/2016

+ Địa điểm: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, địa chỉ: 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: 07/04/2016

- Địa điểm công bố thông tin: Website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

- Đặt cọc đấu giá: 30% giá khởi điểm lô cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 08/04/2016 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 14/04/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 19/04/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 19/04/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/04/2016 đến ngày 29/04/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/04/2016 đến ngày 22/04/2016