Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

Giới thiệu về doanh nghiệp: Môi giới chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Tư vấn tài chính doanh nghiệp; Tư vấn đầu tư chứng khoán, Tư vấn chứng khoán.

Vốn điều lệ: 250.000.000.000

Khối lượng cổ phần đấu giá: 1.800.000

Giá trị cổ phần đấu giá: 18.000.000.000

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 06/01/2016

Giá khởi điểm: 10.000

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 1.800.000   

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 1.800.000

Ngày phát hành: 06/01/2016

Khối lượng phát hành: 1.800.000

Tài liệu đính kèm