TNG: Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 107 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch cả năm

(BĐT) - Theo báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Mã CK: TNG) ghi nhận mức doanh thu đạt 192,78 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,19 tỷ đồng.

Doanh thu lũy kế 11 tháng năm 2017 của Công ty đạt 2.269,14 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 107,31 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã vượt 3,14% chỉ tiêu doanh thu và hoàn thành 99,31% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Tính đến cuối tháng 11/2017, tổng tài sản của Công ty đạt 2.244,65 tỷ đồng, tăng 398 tỷ đồng (21,58%) so với đầu năm 2017. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 431 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 610 tỷ đồng; tăng lần lượt 61,5% và 35,32%.

Nợ phải trả đạt tăng gần 298 tỷ đồng (22,49%) lên đạt 1.623 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 28,68% lên mức 1.301 tỷ đồng; khoản vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn đạt 1.009 tỷ đồng, tăng 21,17%; còn vay và nợ thuế tài chính dài hạn tăng 2,2% lên đạt 321,77 tỷ đồng.

Hoàng Hải