Xem xét trường hợp nhà thầu ngoại tham gia đấu thầu

(BĐT) - Bộ GTVT vừa có ý kiến hoàn thiện Dự thảo “Quy định về việc sử dụng thông tin công bố hàng năm về kết quả thực hiện của các nhà thầu xây lắp và tổ chức tư vấn xây dựng trong công tác lựa chọn nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng giao thông do Bộ GTVT quản lý”.

Theo đó, đáng chú ý, Bộ GTVT cho rằng, trong điều kiện hội nhập quốc tế sắp tới, Dự thảo Quy định trên cần xem xét thêm trường hợp nhà thầu nước ngoài tham gia đấu thầu tại Việt Nam.

Về thời hạn sử dụng kết quả đánh giá, Bộ GTVT yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện Dự thảo theo nguyên tắc: thông tin công bố về kết quả thực hiện của các nhà thầu sẽ được sử dụng cho các năm tiếp theo và có thời hạn đến khi công bố kết quả đánh giá của năm kế tiếp; thống nhất quy định chỉ đánh giá đối với nhà thầu chính, không đánh giá các nhà thầu phụ.

 

Phan Ngọc