Nợ đọng xây dựng nông thôn mới vẫn còn lớn

(BĐT) - Theo báo cáo của 55 địa phương gửi Kiểm toán Nhà nước (KTNN), số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến ngày 31/12/2014 là 16.736 tỷ đồng.

Nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới còn lớn có nguyên nhân do một số địa phương chạy theo mục tiêu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nên kêu gọi doanh nghiệp ứng trước vốn. Trong khi đó, kinh phí phân bổ trung hạn chưa có, thu đấu giá quyền sử dụng đất và huy động nguồn lực xã hội hóa không đạt được như mong đợi.

Tuấn Dũng