Thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ NSNN

(BĐT) - Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 với 82,15% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.
Ảnh: Tường Lâm
Ảnh: Tường Lâm

Theo Nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách trung ương năm 2017 là 729.730 tỷ đồng; tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 482.450 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 902.030 tỷ đồng, trong đó dự toán 254.630 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Nghị quyết yêu cầu Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi NSNN và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Luật NSNN, Nghị quyết của Quốc hội.

Chính phủ cũng được giao chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Hải Bình