Doanh nghiệp nào được kinh doanh mua bán nợ?

(BĐT) - Theo Nghị định số 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ vừa có hiệu lực thi hành (từ 1/7/2016), để kinh doanh hoạt động mua bán nợ, doanh nghiệp (DN) phải đáp ứng 6 điều kiện.
Ảnh minh họa. Nguồn Intenret
Ảnh minh họa. Nguồn Intenret

Thứ nhất, DN phải đáp ứng các điều kiện chung đối với DN kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, gồm: có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phù hợp với quy định của Nghị định này; phải đáp ứng quy định về mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu tương ứng. Trường hợp, DN thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động thì mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu cao nhất trong số các hoạt động mà DN thực hiện. Người quản lý của DN phải đáp ứng các điều kiện: (a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng cấm quản lý DN theo quy định của Luật DN; (b) Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận; (c) Là người quản lý hoặc có ít nhất 5 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ; (d) Những người đã làm việc trong DN khi kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN phải đáp ứng thêm điều kiện: Không là người quản lý của DN kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN trong 3 năm trước liền kề.

Thứ hai, DN có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Thứ ba, các khoản nợ được mua bán phải có đầy đủ các yếu tố sau: không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ; không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua bán nợ, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận bảo đảm về nợ; bên mua nợ và bên nợ không phải là người có liên quan theo quy định của Luật DN.

Thứ tư, việc mua bán nợ phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên  tham gia mua bán nợ, trong đó quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ, bên bán nợ.

Thứ năm, DN hoạt động mua bán nợ không được nhận cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó hoặc nhận bảo đảm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng khác nhằm mục đích mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm.

Thứ sáu, bên mua nợ, bên bán nợ và các bên liên quan khác phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối trong trường hợp mua bán nợ hình thành quan hệ cho vay, vay nợ nước ngoài và sử dung ngoại hối trong giao dịch mua bán nợ.

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện đối với DN kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ; điều kiện đối với DN kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, trong đó, DN kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ phải có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Trung Hiếu

Tin liên quan