VSD: Số dư tiền dồi dào, lợi nhuận 2017 tăng 34%

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính năm 2017 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), tại thời điểm cuối năm 2017, số dư tiền và tương đương tiền lên tới 1.090 tỷ đồng và các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm là 1.045 tỷ đồng. 

Như vậy, số dư tiền của VSD lên tới 2.135 tỷ đồng, tăng 35% so với thời điểm đầu năm và chiếm 79% tổng tài sản.

Trong đó, tiền của VSD là 742 tỷ đồng; tiền gửi của Quỹ hỗ trợ thanh toán là 662 tỷ đồng; tiền gửi ký quỹ của các thành viên bù trừ là 443,7 tỷ đồng...

Doanh thu thuần hoạt động nghiệp vụ của VSD đạt 576 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 289,7 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2016.  

Hoàng Việt