Hết năm 2017, DATC còn gần 20.000 tỷ đồng phải thu từ SBIC

(BĐT) - Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) cho biết, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2.246 tỷ đồng và 316 tỷ đồng, tăng tương ứng 48% và 0,6% so với năm 2016.
Hết năm 2017, DATC còn gần 20.000 tỷ đồng phải thu từ SBIC

Tổng tài sản của DATC tại thời điểm 31/12/2017 đạt 26.310 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 6.177 tỷ đồng (chiếm 27%) và tài sản dài hạn đạt 20.133 tỷ đồng (chiếm 73%). Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, chiếm phần lớn là khoản tiền gửi ngắn hạn 3.299 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn 2.726 tỷ đồng.

Còn về tài sản dài hạn, chiếm phần lớn là khoản phải thu khác hơn 19.000 tỷ đồng từ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy - SBIC, gồm: phải thu do phát hành hối phiếu dài hạn là 4.492 tỷ đồng và phải thu do phát hành trái phiếu dài hạn là 14.987 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả là 20.599 tỷ đồng, chiếm 78%, trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn lên tới 19.588 tỷ đồng.

Thế Anh