Quy định về miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Bộ Xây dựng vừa có công văn phúc đáp vấn đề miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của Sở Xây dựng Cà Mau hỏi.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 06/01/2017, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Bộ Xây dựng đã có Công văn số 35/BXD-QLN ngày 21/02/2017 trả lời như sau.

1. Về việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước cho người khuyết tật:

Tại Khoản 2, Điều 23 của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở không quy định người khuyết tật phải có giấy tờ chứng minh thuộc diện đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng mà chỉ quy định phải có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về người khuyết tật là được hưởng miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện.

2. Về việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người có công với cách mạng:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 59 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì mức miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ cho người có công với cách mạng được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Sở Xây dựng đối chiếu trường hợp cụ thể với quy định tại Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại để áp dụng mức miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ cho phù hợp.


Báo Xây dựng