Theo Thông tư số 09/2021/TT - BXD, từ ngày 1/10, mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện được mua nhà ở xã hội (NOXH) sẽ có một số thay đổi.
Từ 1/10, để được mua nhà ở xã hội cần những giấy tờ gì? ảnh 1