Gói thầu: Chi phí thiết bị

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự án Xây dựng, cải tạo các trạm truyền thanh trên địa bàn xã huyện Tân Trụ

Bên mời thầu: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển xây dựng TMC

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Trụ (tỉnh Long An)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại tiểu mục 1.1 điểm 1 khoản 3.1 Mục 3 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT đối với đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, tính hợp lệ và năng lực thực hiện hợp đồng,HSMT yêu cầu:

“Hàng hóa do nhà thầu đề xuất phải đáp ứng các thông số kỹ thuật (về màu sắc, quy cách, chất liệu… (nếu có)) được thể hiện trong Bảng số 1 Chương V của HSMT và hồ sơ thiết kế được đính kèm TBMT”.

Tại tiểu mục 2.2 Mục 2 Chương V Yêu cầu về kỹ thuật, HSMT yêu cầu:

Sai số về kích thước, trọng lượng (nếu có) cho phép không vượt quá ±5%.

*Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các yêu cầu tại Bảng số 01 và bản vẽ thiết kế kèm theo HSMT này”.

Mục 2 Bản vẽ: Bên mời thầu cung cấp các tệp tin PDF bộ bản vẽ thiết kế thi công được duyệt cho nhà thầu để làm cơ sở cho nhà thầu lập HSDT”.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Theo Nhà thầu, qua kiểm tra HSMT được đăng tải kèm theo TBMT số IB2400169143-01 ngày 13/6/2024, Nhà thầu nhận thấy không có tài liệu “hồ sơ thiết kế” được đính kèm theo TBMT. Nhà thầu đề nghị làm rõ tài liệu “hồ sơ thiết kế” được đính kèm theo TBMT như quy định của HSMT.

Ngoài ra, Nhà thầu nhận thấy không có bản vẽ thiết kế kèm theo HSMT này. Tiêu chuẩn kỹ thuật để đánh giá về kích thước và trọng lượng được quy định tại Chương V này chưa tường minh, gây khó khăn cho nhà thầu.

Cụ thể, cột điện ly tâm phải tuân thủ tiêu chuẩn sau: Chiều cao: ≥ 14m; Đường kính ngoài tại đáy cột: ≥ 378mm; Đường kính ngoài tại đỉnh cột: ≥ 190mm; Đà cản bê tông: ≥ 1,2m. Như vậy, nếu nhà thầu chào thầu có sản phẩm có thông số nhỏ hơn và chưa tuân thủ các yêu cầu tại Bảng số 01: Chiều cao: < 14m; hoặc: Đường kính ngoài tại đáy cột: < 378mm; hoặc: Đường kính ngoài tại đỉnh cột: < 190mm; hoặc: Đà cản bê tông: < 1,2m. Khi đó, nhà thầu sẽ bị loại do không đáp ứng quy định của HSMT.

Tuy nhiên, HSMT lại quy định sai số cho phép không vượt quá ±5%. Khi đó, thông số kỹ thuật tham chiếu đánh giá sẽ khác tiêu chuẩn đánh giá mà hàng hóa chào thầu phải tuân thủ: Chiều cao: ≥ 13,3 m; Đường kính ngoài tại đáy cột: ≥ 359,1 mm; Đường kính ngoài tại đỉnh cột: ≥ 180,5 mm; Đà cản bê tông: ≥ 1,14 m

Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu làm rõ: Bản vẽ thiết kế kèm theo HSMT này.

Kích thước/trọng lượng chuẩn để đánh giá hàng hóa đáp ứng yêu cầu của HSMT trong khi có sự sai khác giữa tiêu chuẩn quy định “≥” và tồn tại quy định sai số cho phép không vượt quá ±5% (ví dụ: Chiều cao: ≥ 14m hay Chiều cao: ≥ 13,3 m).

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 14/6/2024, qua xem xét ý kiến của nhà thầu về việc cung cấp vẽ thiết kế kèm theo HSMT này: Bên mời thầu xin bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình.

Về ý kiến của nhà thầu theo HSMT có nội dung “Bên mời thầu cung cấp các tập tin PDF bộ bản vẽ thiết kế thi công được duyệt cho nhà thầu để làm cơ sở cho nhà thầu lập HSDT”: Bên mời thầu điều chỉnh thành “Bên mời thầu cung cấp các tệp tin PDF báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt cho nhà thầu để làm cơ sở cho nhà thầu lập HSDT”.

Về ý kiến “Kích thước/trọng lượng chuẩn để đánh giá hàng hóa đáp ứng yêu cầu của HSMT trong khi có sự sai khác giữa tiêu chuẩn quy định”: Tại Bảng số 01 Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa, Bên mời thầu không áp dụng (bỏ) từ STT 2 Chi phí lắp đặt, cài đặt thiết bị và các tiểu mục con 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; nên quy định về sai số về kích thước, trọng lượng (nếu có) cho phép không vượt quá ±5% không áp dụng cho các tiểu mục này.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Bên mời thầu đính kèm nội dung Chương V của HSMT. Theo đó, nội dung đã được cập nhật bổ sung, sửa đổi.

Chuyên đề