Cơ quan thanh tra được trích tối đa 30% khoản thu hồi sau thanh tra

(BĐT) - Theo quy định tại Thông tư 327/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, các cơ quan thanh tra nhà nước sẽ được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN).
Cơ quan thanh tra được trích tối đa 30% khoản thu hồi sau thanh tra

Kinh phí được trích để chi cho những nội dung: Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng; bổ sung chi phục vụ các hoạt động thanh tra; chi cho việc mua thông tin phục vụ việc xử lý thu hồi tiền vi phạm; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; chi hỗ trợ động viên, khuyến khích các tập thể và cá nhân trong và ngoài cơ quan thanh tra đã tích cực phối hợp trong công tác thanh tra...

Thông tư nêu rõ, đối với cơ quan Thanh tra Chính phủ; thanh tra của các bộ, cơ quan ngang bộ; thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thanh tra các sở, thanh tra các quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được trích tối đa 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/3/2017.          

Thu Giang