Lợi nhuận quý I/2017 của Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng tăng mạnh

(BĐT) - Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2017 với sự tăng đột biến của lợi nhuận sau thuế. Theo đó, doanh thu của Công ty chỉ đạt 36 tỷ đồng, giảm tới 34% so với con số 55 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2016. 

Tuy nhiên, giá vốn của Công ty chỉ là 24 tỷ đồng, giảm tới 44%. Kết quả lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2017 đạt xấp xỉ cùng kỳ năm 2016 là 12 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nếu lỗ tới 7,3 tỷ đồng trong quý I/2016 thì hoạt động tài chính đã mang lại cho Công ty 4,5 tỷ đồng lợi nhuận trong quý I/2017. Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty là từ lãi tiền gửi và kinh doanh chứng khoán.

Như vậy, với việc quản lý tốt giá vốn và tăng hiệu quả hoạt động tài chính quý I/2017, Công ty đạt gần 15 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và xấp xỉ 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Những con số này tăng lần lượt 357% và 659% so với cùng kỳ năm 2016.                

Hoàng Việt