Chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

(BĐT) - Từ ngày 29/3/2018, chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô được thực hiện theo quy định tại Thông tư 18/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tư quy định rõ về vốn của tổ chức tài chính vi mô. Theo đó, vốn chủ sở hữu gồm: Vốn điều lệ; chênh lệch đánh giá lại tài sản là chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của tài sản với giá trị đánh giá lại tài sản khi có quyết định của Nhà nước hoặc trường hợp đánh giá khác theo quy định của pháp luật; các quỹ; lợi nhuận lũy kế chưa phân phối; lỗ lũy kế chưa xử lý; vốn khác thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức tài chính vi mô theo quy định của pháp luật.

Về huy động vốn, Thông tư quy định được huy động dưới các hình thức như: Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam; vốn nhận uỷ thác cho vay vốn theo các chương trình, dự án của Chính phủ, của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; vốn vay của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các cá nhân, tổ chức khác trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vốn vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và vốn khác.

Liên quan đến doanh thu của tổ chức tài chính vi mô, Thông tư nêu rõ doanh thu gồm: Thu từ lãi và các khoản thu nhập tương tự, thu từ hoạt động dịch vụ; thu từ chênh lệch tỷ giá theo quy định tại chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành và thu từ hoạt động khác và thu nhập khác.

Chi phí của tổ chức tài chính vi mô gồm các khoản chi cụ thể là: Chi phí trả lãi và các khoản chi phí tương tự, chi phí hoạt động dịch vụ, chi chênh lệch tỷ giá theo quy định tại chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, chi hoạt động khác, chi nộp các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật và chi cho cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật và các khoản chi khác.

Chi phí của tổ chức tài chính vi mô là các khoản chi phí phải chi thực tế phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động kinh doanh của tổ chức tài chính vi mô; các chi phí được ghi nhận vào chi phí kinh doanh của tổ chức tài chính vi mô phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí và có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Tổ chức tài chính vi mô không được hạch toán vào chi phí các khoản chi do nguồn kinh phí khác đài thọ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/3/2018.

PV