Doanh thu quý III/2018 của PVMachino tăng hơn 50% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế cũng tăng 25%.
Quý III/2018, doanh thu và lợi nhuận của PV Machino (PVM) tăng mạnh

CTCP Máy - Thiết bị dầu khí (PV Machino – mã chứng khoán PVM: sàn UPCoM) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2018.

Theo đó, doanh thu quý III/2018 của Công ty đạt 180,7 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu tài chính 11,3 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế quý III/2018 đạt 11,1 tỷ đồng, tăng 25% so với 8,9 tỷ đồng của quý III/2017.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, PVM đạt doanh thu 622,8 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ 2017, lợi nhuận sau thuế đạt 32,2 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Theo PVM, doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh trong quý III/2018 là do hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính trong quý III đem lại hiệu quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2018, PVM có tiền và tương đương tiền 34,6 tỷ đồng, xấp xỉ số đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng 339,8 tỷ đồng (giảm 20% so với con số 425 tỷ đồng vào 1/1/2018), dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 215,9 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính dài hạn 253 tỷ đồng, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 17,2 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

PV Machino có vốn điều lệ 386,38 tỷ đồng, cổ đông Nhà nước nắm giữ 51% vốn là Tổng công ty Điện lực dầu khí - PV Power, đơn vị vừa IPO thành công vào cuối tháng 1/2018.

Theo Bản công bố thông tin IPO của PV Power, sau khi cổ phần hóa, công ty mẹ PV Power sẽ thoái toàn bộ vốn tại PVM.

Tại ĐHCĐ thường niên 2018 của PVMachino, đại diện PV Power cho biết, Tổng công ty sẽ thoái toàn bộ vốn tại PVM trên sàn UPCoM trong năm 2018 theo phương thức công khai, đảm bảo lợi ích của nhà nước và đang lựa chọn thời điểm thị trường tốt hơn để có thể thoái vốn ở mức giá tốt.

Trên sàn UPCoM, cổ phiếu PVM hiện có giá dao động 10.000 - 10.500 đồng/cổ phiếu với thanh khoản không cao.

Theo ĐTCK