(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức lấy ý kiến cho Dự thảo Báo cáo quốc gia 2020 về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (PTBV) của Việt Nam.
Dự thảo Báo cáo quốc gia 2020 về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách trong phát triển bền vững. Ảnh: Lê Tiên

Dự thảo Báo cáo quốc gia 2020 về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách trong phát triển bền vững. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, Báo cáo quốc gia về thực hiện các mục tiêu PTBV 2020 tập trung vào 3 nội dung chính. Một là cập nhật tình hình thực hiện các mục tiêu PTBV tại Việt Nam trong giai đoạn 5 năm vừa qua, phân tích kết quả thực hiện theo Bộ chỉ tiêu PTBV Việt Nam (ban hành tại Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và đánh giá mức độ đạt được theo Lộ trình thực hiện các mục tiêu PTBV của Việt Nam đến năm 2030 (ban hành tại Quyết định 681/QĐ-TTg ngày 4/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ). Hai là nêu bật những khó khăn thách thức đặt ra khi thực hiện các mục tiêu PTBV như về khoảng trống chính sách, thực thi chính sách, nguồn lực, về sự phối kết hợp các bên liên quan, về giám sát đánh giá kết quả thực hiện… Ba là đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu PTBV và những vấn đề cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 5 năm tới.

Một trong những điểm đáng chú ý tại Dự thảo Báo cáo là việc gợi mở nhiều định hướng, giải pháp cần thực hiện để vượt qua thách thức trong quá trình thực hiện các mục tiêu PTBV trong thời gian tới. Trong đó, có việc huy động nguồn lực cho PTBV; sử dụng nguồn lực huy động được một cách tập trung và hiệu quả, hướng tới các mục tiêu đặt ra. Dự thảo cũng nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đi đôi với lồng ghép các chính sách PTBV, nguồn lực tài chính cho PTBV…