Quy định mới về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP ngành GTVT

(BĐT) - Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thuộc lĩnh vực giao thông vận tải (TT86) vừa có hiệu lực thi hành.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

TT86 hướng dẫn chi tiết về đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông vận tải (GTVT) và vận hành, khai thác kết cấu hạ tầng GTVT. TT86 cũng đưa ra những yêu cầu rất cụ thể đối với nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi như: căn cứ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; lợi thế của việc đầu tư dự án theo hình thức PPP; sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch phát triển; quy mô, địa điểm dự án và nhu cầu sử dụng các nguồn tài nguyên; điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng và hiện trạng công trình; thuyết minh kỹ thuật, công nghệ và giải pháp chủ yếu; tiến độ dự án và thời gian thực hiện hợp đồng dự án; giải phóng mặt bằng, tái định cư; tổng mức đầu tư, tổng vốn đầu tư và phương án tài chính...

Đặc biệt, TT86 yêu cầu báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án PPP ngành GTVT phải có nội dung về hiệu quả kinh tế - xã hội và các tác động của dự án. Cụ thể, TT86 yêu cầu báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án PPP ngành GTVT phải xác định tổng thể các yếu tố chi phí và các yếu tố lợi ích của dự án, qua đó đánh giá định tính đối với những tác động chính của dự án mà không định lượng được hoặc định lượng được nhưng không thể hiện được dưới dạng tiền tệ; tính toán, lượng hóa và phân tích về lợi ích đối với người sử dụng giữa trường hợp có dự án (bao gồm cả việc trả phí) và không có dự án, đánh giá các chỉ số hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, kết quả tính toán phải đưa ra tối thiểu các thông số: giá trị hiện tại thuần kinh tế, tỷ suất nội hoàn kinh tế, tỷ suất chi phí - lợi ích.

Được biết, đây là một trong những thông tư chuyên ngành đầu tiên hướng dẫn nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP.               

Chuyên đề