Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Mai Động

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Mai Động

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Mai Động

- Địa chỉ: Số 310 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh trụ nước chữa cháy, phụ kiện gang, ống gang cầu và máy móc thiết bị.

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 105.000.000.000 đồng (Một trăm linh năm tỷ đồng)

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.683.900 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.683.900 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 25/02/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 16/03/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/03/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 23/03/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/03/2016 đến 16 giờ ngày 02/04/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/03/2016 đến ngày 30/03/2016

Tài liệu đính kèm

Chuyên đề