(BĐT) - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) đang có kế hoạch thoái hơn 1,5 triệu cp, chiếm 52,83% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty CP Xây dựng 565 (NSN). Giá khởi điểm chào bán là 6.360 đồng/cp. Phiên đấu giá dự kiến được thực hiện vào ngày 28/4/2017.
Công ty CP Xây dựng 565 nhận giấy chứng nhận niêm yết lần đầu trên HNX năm 2010. Ảnh: Tường Lâm

Công ty CP Xây dựng 565 nhận giấy chứng nhận niêm yết lần đầu trên HNX năm 2010. Ảnh: Tường Lâm

Được biết, cổ phiếu NSN đã bị hủy niêm yết kể từ ngày 8/7/2014 do kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục (2011, 2012, 2013), đồng thời lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2013 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013. Giá cổ phiếu NSN được ghi nhận tại ngày giao dịch cuối cùng là 2.500 đồng/CP.

Theo ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2015, báo cáo tài chính của DN này đã không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CTCP Xây dựng 565 tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, không phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Cụ thể, “Công ty không thực hiện kiểm kê, do đó chúng tôi không thể tham gia chứng kiến công tác kiểm kê các thủ tục kiếm toán thay thế chúng tôi cũng không thể đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của tiền mặt tồn quỹ, tài sản cố định, nguyên vật liệu và hàng hóa tồn khi tại thời điểm cuối năm”.

Ngoài ra, các khoản công nợ phải thu và phải trả tại ngày 31/12/2015 chưa được đối chiếu xác nhận đầy đủ với các đối tượng có liên quan. Do vậy, kiểm toán không đưa ra các ý kiến về khoản công nợ nêu trên và ảnh hưởng của chúng tới các chỉ tiêu có liên quan đến báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Tại ngày 31/12/2015, “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” đang lớn hơn sản lượng dở dang có thể được nghiệm thu thanh toán với số tiền là hơn 87,3 tỷ đồng; Công ty chưa thực hiện ghi nhận chi phí lãi vay phát sinh trong năm 2015 trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh với số tiền là 11,09 tỷ đồng; Công ty chưa thực hiện đánh giá và phân loại tuổi nợ để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ đã quá hạn thanh toán.

Ngoài ra, một số công trình đã ghi nhận doanh thu những năm tài chính trước. Tuy nhiên, trong năm chủ đầu tư duyệt thẩm tra quyết toán công trình có điều chỉnh giảm giá khối lượng xây dựng là hơn 5,888 tỷ đồng, Công ty chưa thực hiện ghi nhận giảm “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh…

Được biết, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thực hiện thoái vốn tại Công ty CP 565 theo chủ trương thoái vốn được Bộ Quốc phòng chấp thuận để nhằm thu hồi vốn đã đầu tư vào DN.