(BĐT) -Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 (thời kỳ báo cáo từ ngày 1/8/2019 – 31/7/2020).

Theo đó, TTCP yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng hợp chính xác, đầy đủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm đến những vấn đề mới nổi lên, phát sinh khiếu nại, tố cáo trong kỳ; chỉ ra nguyên nhân tăng/giảm của tình hình khiếu nại, tố cáo; báo cáo tác động của dịch bệnh covid-19 đến tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của địa phương, đơn vị mình.

TTCP cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phân tích, đánh giá nguyên nhân công dân ít thực hiện khởi kiện vụ việc ra Tòa án hành chính mà thường tiếp tục khiếu nại, kể cả đối với những vụ việc cơ quan hành chính đã giải quyết hết thẩm quyền; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc chuyển cơ quan điều tra, việc thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, trả lại cho công dân.

Thời hạn báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 là ngày 10/8/2020.