BĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH một thành viên Bình Minh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Internet)

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối đối với Công ty TNHH một thành viên Bình Minh.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Bình Minh theo quy định hiện hành.

Đồng thời chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Bình Minh rà soát, chuyển giao phần lớn đất về cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy hoạch của địa phương, giữ lại một phần đất hợp lý để sản xuất giống, xây dựng mô hình trình diễn, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở chế biến nếu có và xây dựng Đề án sử dụng đất giữ lại trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Chỉ đạo Công ty sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Ninh Bình xây dựng Phương án quản lý đối với diện tích đất Công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai.