ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

UBND TP. Nam Định thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất gồm 250 thửa đất tại các khu TĐC: Phúc Trọng - Bãi Viên, Dầu Khí, Đồng Quýt, hồ Bà Tràng, Cửa Nam thành phố Nam Định.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 24/03/2020 đến 16h00, ngày 01/04/2020 (trong giờ hành chính).

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá được đăng trên cổng thông tin điện tử thành phố tại website: http://thanhpho.namdinh.gov.vn.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tài chính kế hoạch thành phố. Đ/c: Số 43 Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định. ĐT: 0228.3. 830.576.

Mọi thông tin chi tiết xem thông báo số 262/TB-UBND, ngày 23/03/2020 của UBND thành phố Nam Định được đăng trên cổng thông tin điện tử thành phố Nam Định - website: http://thanhpho.namdinh.gov.vn.