(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1785/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng (QĐ1785). 
Trong thời gian tới sẽ kết nối Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với hệ thống thuế điện tử

Trong thời gian tới sẽ kết nối Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với hệ thống thuế điện tử

Quy chế này được ban hành ngay sau khi Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập với kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thúc đẩy thực hiện đấu thầu qua mạng (e-GP) ở nước ta.

QĐ1785 nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Điểm đáng chú ý là Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong lĩnh vực đấu thầu qua mạng.

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng. Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến lĩnh vực đấu thầu qua mạng.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập thể bàn bạc và Trưởng ban quyết định trên cơ sở thống nhất giữa các thành viên. Trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên, Trưởng ban quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định của mình. Trưởng ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng ban và các thành viên của Ban Chỉ đạo ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao làm nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo để chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng hợp các thông tin để chuẩn bị cho các cuộc họp Ban Chỉ đạo. 

Thư ký Ban Chỉ đạo là Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo QĐ1785, một trong những nhiệm vụ của Thư ký Ban Chỉ đạo là dự thảo, xây dựng chương trình công tác năm, nội dung các phiên họp của Ban Chỉ đạo và chuẩn bị các báo cáo về hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Trưởng ban phê duyệt; giúp Trưởng ban đôn đốc, giám sát các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quy chế và nhiệm vụ khác được Trưởng ban giao…

Trước đó, ngày 08/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1735/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng. Ban Chỉ đạo do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban.

Theo ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Thư ký Ban Chỉ đạo, việc thành lập Ban Chỉ đạo sẽ tăng cường sự phối hợp kịp thời giữa các bộ, ngành, địa phương trong rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp, thúc đẩy sự phát triển của đấu thầu qua mạng.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo là các Thứ trưởng (tương đương) trở lên thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế; Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Đăng Trương cho biết một loạt nội dung cần phối hợp như: đôn đốc cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu ở các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, tổ chức giám sát bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư và các bên liên quan triển khai đấu thầu qua mạng theo quy định của pháp luật; kết nối Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với hệ thống thuế điện tử, hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc, hệ thống quản lý đăng ký tài sản nhà nước và các hệ thống khác có liên quan; ban hành các văn bản pháp luật quy định và hướng dẫn áp dụng bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng qua mạng; xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà thầu, Hệ thống giám sát và đánh giá trong đấu thầu…