Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Thông báo đấu giá tài sản bảo đảm của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ

Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ảnh 3

Chuyên đề