Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cấp nước Thanh Hóa

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cấp nước Thanh Hóa

- Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Cấp nước Thanh Hóa

- Địa chỉ: Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và phân phối nước sạch; Xây dựng các dự án cấp thoát nước; Xây dựng các công trình liên quan đến lĩnh vực đường sắt, đường bộ và dân dụng....

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 318.277.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 8.638.432 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 8.638.432 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 14/01/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 04/02/2016 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h00 - 17h30 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 16/02/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 18/02/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/02/2016 đến 16 giờ ngày 27/02/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 25/02/2016

 Tài liệu đính kèm

Chuyên đề