(BĐT) - Khác với kết quả đấu thầu qua mạng (ĐTQM) năm 2019 và những năm trước đó, Báo cáo hoạt động đấu thầu của nhiều địa phương năm 2020 ghi nhận sự gia tăng nhảy vọt về số lượng và tổng giá trị các gói thầu được tổ chức ĐTQM.
Ước lượng tiết kiệm chi phí hành chính cho doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu qua mạng trong năm 2020 là 1.125 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang

Ước lượng tiết kiệm chi phí hành chính cho doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu qua mạng trong năm 2020 là 1.125 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chính phủ đặt ra yêu cầu, phấn đấu đưa tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng (năm 2019) bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu. Kết quả chỉ có 4 địa phương đạt chỉ tiêu ĐTQM năm 2019, đó là Hòa Bình (đạt tỷ lệ 65,3% tổng số gói thầu và 26,2% tổng giá trị gói thầu trong phạm vi ĐTQM); Thanh Hóa (đạt tỷ lệ 64,6% tổng số gói thầu và 43,1% tổng giá trị gói thầu); Đà Nẵng (đạt tỷ lệ 62,1% tổng số gói thầu và 32,8% tổng giá trị gói thầu); Bình Phước (đạt tỷ lệ 61,9 tổng số gói thầu và 72,7% tổng giá trị gói thầu).

Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ và Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT, số lượng gói thầu thực hiện ĐTQM năm 2020 phải đạt 60% và tổng giá trị gói thầu thực hiện ĐTQM đạt 25%. Qua báo cáo hoạt động đấu thầu của nhiều địa phương cho thấy, kết quả thực hiện ĐTQM của nhiều tỉnh đã vượt xa chỉ tiêu đề ra cả về số lượng lẫn tổng giá trị gói thầu, tăng mạnh so với kết quả ĐTQM của những năm trước đó.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, năm 2020, các chủ đầu tư trên địa bàn Tỉnh đã lựa chọn nhà thầu cho 2.522 gói thầu với tổng giá gói thầu 1.670 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 1.633,7 tỷ đồng, chênh lệch giảm 36,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,2%. Trong số 345 gói thầu đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh được lựa chọn nhà thầu năm 2020, có 281 gói thầu được ĐTQM với tổng giá gói thầu 703,7 tỷ đồng, chiếm 81,4% số lượng gói thầu trong hạn mức ĐTQM, đạt 62,2% tổng giá trị gói thầu trong hạn mức ĐTQM.

Báo cáo của UBND tỉnh Sơn La cho biết, năm 2020, địa phương đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 5.351 gói thầu (tổng giá gói thầu 5.924 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 5.773 tỷ đồng, chênh lệch giảm 151 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm trung bình 2,55%). Trong đó có 466 gói thầu được đấu thầu rộng rãi, có 363 gói thầu chào hàng cạnh tranh. Trong 829 gói thầu trong hạn mức ĐTQM, tỉnh Sơn La đã tổ chức ĐTQM cho 698 gói thầu với tổng giá trúng thầu 2.266 tỷ đồng, đạt 84,2% về số lượng gói thầu và đạt 56,66% tổng giá trị các gói thầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cho biết, năm 2020 đã lựa chọn nhà thầu cho 3.571 gói thầu, trong đó, số lượng gói thầu trong phạm vi ĐTQM là 1.793 gói thầu, đã tổ chức ĐTQM 1.101 gói thầu, đạt tỷ lệ 61,4% về số lượng gói thầu và đạt 33,1% tổng giá trị các gói thầu trong hạn mức ĐTQM.

UBND tỉnh Hà Giang cho biết, năm 2020, địa phương này đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 1.953 gói thầu với tổng giá gói thầu 1.786,5 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 1.755,6 tỷ đồng, tiết kiệm gần 31 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,7%. Tổng số gói thầu trong hạn mức ĐTQM trên địa bàn Tỉnh năm 2020 là 427 gói thầu, tổng giá trị gói thầu là 1.303,4 tỷ đồng, trong đó, có 395 gói thầu được ĐTQM, chiếm 92,5% số lượng gói thầu, với tổng giá gói thầu là 1.109 tỷ đồng, chiếm 85% tổng giá trị gói thầu. Tổng giá trúng thầu của 395 gói thầu ĐTQM là 1.084 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,3%.

Theo Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc ĐTQM tiết kiệm chi phí hành chính so với đấu thầu truyền thống bình quân là 5 triệu đồng/gói thầu (bao gồm chi phí mua hồ sơ mời thầu, chi phí đi lại, in ấn, nhân công), số lượng nhà thầu trung bình tham dự một gói thầu ĐTQM là 2,5 nhà thầu/gói thầu. Ước lượng tiết kiệm chi phí hành chính cho doanh nghiệp khi tham gia ĐTQM năm 2020 là 1.125 tỷ đồng.

Việc các địa phương đều gia tăng ĐTQM trong năm 2020 về cả tỷ lệ số lượng gói thầu lẫn tổng giá trị gói thầu, vượt chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ và Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT bước đầu cho thấy những điểm sáng tích cực trong công tác ĐTQM, góp phần công khai, minh bạch và đem lại hiệu quả kinh tế cho công tác đấu thầu.