Tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các cục thuế tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất. Trong đó, đề nghị các cục thuế tổ chức rà soát các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư có phát sinh tiền sử dụng đất phải nộp tại địa phương.

Công văn nêu rõ, qua rà soát cho thấy hiện nay các quy định vẫn chưa hướng dẫn rõ việc thông báo nộp tiền sử dụng đất trong trường hợp Sở Tài chính chậm chuyển thông tin về số tiền được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Để đảm bảo thu ngân sách nhà nước kịp thời trong trường hợp này, Bộ Tài chính đề nghị các cục thuế tổ chức rà soát các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư có phát sinh tiền sử dụng đất phải nộp tại địa phương.

Trong đó, thực hiện ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất đối với các dự án đã quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt giá đất của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp sau khi thông báo tiền sử dụng đất, cơ quan thuế nhận được văn bản xác nhận các khoản được giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp thì cục thuế căn cứ văn bản xác định số được giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, thực hiện điều chỉnh thông báo thu và tiền chậm nộp (nếu có) để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế.

Bộ Tài chính yêu cầu các cục thuế tiếp tục giám sát, đôn đốc quản lý thu tiền sử dụng đất vào ngân sách và xử lý phạm theo quy định của pháp luật (nếu có). Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị cục thuế khẩn trương báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh để có chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp kịp thời với cơ quan thuế trong quản lý thu ngân sách.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư