(BĐT) - Ngày 20/7 tới, Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (Saigon Cargo Service) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%.Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 31/7/2020.

Trước đó, giữa tháng 11/2019, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 30%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2019 của Công ty là 80% bằng tiền mặt.

Tại ĐHĐCĐ thường niên mới đây, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng sản lượng 190.000 tấn, doanh thu thuần 660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 450 tỷ đồng, lần lượt bằng 87%, 88,2% và 83,7% thực hiện năm 2019. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 36%.

Kết thúc quý I/2020, Công ty đạt 183,7 tỷ đồng doanh thu và 129,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 6,4% và 8,5% so với cùng kỳ 2019.