Quy định về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, đơn vị mua sắm tập trung gồm: đơn vị mua sắm tập trung quốc gia (là đơn vị tại Bộ Tài chính để thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tài sản tập trung cấp quốc gia, trừ thuốc); đơn vị mua sắm tập trung thuốc quốc gia (là đơn vị tại Bộ Y tế để thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia); đơn vị mua sắm tập trung của các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh.

Về cách thức mua sắm tập trung, theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, việc mua sắm tập trung được thực hiện theo một trong hai cách là: Đơn vị mua sắm tập trung tập hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu, trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn cung cấp hàng hóa, dịch vụ; hoặc Đơn vị mua sắm tập trung tập hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu, ký văn bản thỏa thuận khung với một hoặc nhiều nhà thầu được lựa chọn làm cơ sở để các đơn vị có nhu cầu mua sắm trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Theo Quyết định, mua sắm tập trung theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp được áp dụng trong 2 trường hợp. Trường hợp 1 là mua tài sản thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ có yêu cầu áp dụng theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp. Trường hợp 2 là mua vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng.

Việc mua sắm tập trung được thực hiện theo cách thức ký thỏa thuận khung, trừ các trường hợp nêu trên.

Hàng hóa, dịch vụ được đưa vào danh mục mua sắm tập trung phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Theo đó, một trong các điều kiện phải đáp ứng là: Hàng hóa, dịch vụ mua sắm với số lượng lớn hoặc chủng loại hàng hóa, dịch vụ được sử dụng phổ biến tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị; Hoặc hàng hóa, dịch vụ có yêu cầu tính đồng bộ, hiện đại.

Theo Quyết định, căn cứ kết quả mua sắm tập trung, yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, năng lực của các đơn vị mua sắm tập trung, điều kiện phát triển của thị trường cung cấp tài sản và điều kiện quy định, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung.

Tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp bộ, cơ quan trung ương, địa phương không được trùng lắp với Danh mục tài sản mua sắm tập trung quốc gia do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành và công bố. Danh mục tài sản mua sắm tập trung phải được công khai theo quy định của pháp luật.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư