Ngày 8/6, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đã thông qua nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 để trình ĐHCĐ thường niên.

Trong đó, đáng chú ý, Công ty công bố kế hoạch năm 2020 với doanh thu Tập đoàn dự kiến đạt 86.000 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 9.000 tỷ đồng, tăng trưởng 19%. 

Bên cạnh đó, Công ty sẽ trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 25%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý II - III/2020. Cổ tức năm 2020 dự kiến ở mức 20%.

Được biết, trong quý I/2020, Công ty đạt doanh thu thuần 19.232 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.304 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và 26% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. 

Công ty cho biết, kết quả kinh doanh tích cực trong quý đầu năm nay do sản lượng bán thép tăng, giá vốn tốt và mảng nông nghiệp bắt đầu tạo lợi nhuận tốt.