(BĐT) - Ngày 14/5 tới, Công ty CP Meinfa (mã chứng khoán: MEF) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 25/5/2021.

Kết thúc năm 2020 Công ty ghi nhận 311,25 tỷ đồng doanh thu, giảm 6,91% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế đạt 27,72 tỷ đồng, cũng giảm nhẹ 5,48% so với năm trước. EPS đạt 7.000 đồng/CP

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 192,6 tỷ đồng, giảm 5,73% so với hồi đầu năm; trong đó, tài sản ngắn hạn gần 115 tỷ đồng, tài sản dài hạn 77,84 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2020 là 29,37 tỷ đồng. Ngoài ra Công ty còn 10,39 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 55,94 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Mới đây, Công ty đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 522,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 27,8 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 30%.