Lựa chọn nhà thầu Dự án Khu tái định cư xã Bình Thành phục vụ Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025

0:00 / 0:00
0:00
1. Tên dự án: Khu tái định cư xã Bình Thành phục vụ Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 được duyệt theo Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Số 02, đường Hòa Bình, khu vực 4, Phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 02933.581777; Fax: 02933.581122; E-mail: bqldahg.khkt@gmail.com.

3. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dự án Khu tái định cư xã Bình Thành phục vụ Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025: Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 2156/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 12 năm 2022 và theo Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Gói thầu thi công xây dựng hạng mục: San lấp mặt bằng; đường giao thông; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải; công viên, cây xanh; hệ thống cấp nước; khu xử lý nước thải và thiết bị khu xử lý nước thải; giá gói thầu: 44,730 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày; phạm vi công việc chính: Thi công xây dựng hạng mục: San lấp mặt bằng; đường giao thông; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải; công viên, cây xanh; hệ thống cấp nước; khu xử lý nước thải và thiết bị khu xử lý nước thải. Loại, cấp công trình: Giao thông và hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

Nhà thầu tham chiếu tiêu chí dưới đây, tự đánh giá khả năng tham gia để gửi hồ sơ năng lực (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và đơn xin tham gia về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang theo địa chỉ nêu trên với thời hạn như sau:

- Gói thầu thi công xây dựng hạng mục: San lấp mặt bằng; đường giao thông; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải; công viên, cây xanh; hệ thống cấp nước; khu xử lý nước thải và thiết bị khu xử lý nước thải trước 16 giờ 00, ngày 14/02/2023.

4. Một số yêu cầu chủ yếu về năng lực hành nghề, năng lực tài chính và yêu cầu kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự:

TT

Nội dung

Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá đáp ứng yêu cầu

1

Năng lực hành nghề xây dựng

Chứng chỉ năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp trong đó có lĩnh vực Thi công xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật Hạng III trở lên theo quy định hiện hành (trường hợp nhà thầu liên danh thì các thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu này tương đương với phần công việc đảm nhận).

- Đơn vị trực tiếp thực hiện thi công hạng mục hệ thống cấp nước - PCCC phải cung cấp tài liệu chứng minh năng lực hoạt động xây dựng cấp thoát nước - PCCC như sau:

+ Có chứng chỉ năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp trong đó có lĩnh vực thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước hạng III trở lên theo quy định hiện hành;

+ Có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy; có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công phòng cháy, chữa cháy (theo quy định tại khoản 2, điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020).

2

Năng lực tài chính


2.1

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) trong 3 năm gần đây 2019, 2020, 2021

- Đối với nhà thầu độc lập: Phải ≥ A tỷ đồng.

- Đối với nhà thầu liên danh: Tổng doanh thu bình quân hằng năm của các thành viên phải ≥ A tỷ đồng.

* Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) A = (giá gói thầu - giá trị thuế VAT) x k (áp dụng k = 1,5).

2.2

Yêu cầu về nguồn lực tài chính

- Đối với nhà thầu độc lập: Phải ≥ B tỷ đồng.

- Đối với nhà thầu liên danh: Tổng các thành viên phải ≥ B tỷ đồng.

Nguồn lực tài chính B = 30% x [giá gói thầu]

(các nội dung liên quan đến yêu cầu về nguồn lực tài chính theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022).

3

Yêu cầu kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu:

- 01 công trình giao thông cấp III hoặc hạ tầng kỹ thuật cấp III có các phần việc san lấp mặt bằng, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước - PCCC, cây xanh có giá trị tối thiểu là 19,856 tỷ đồng.

(trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận).

Lưu ý: 02 công trình giao thông cấp IV hoặc 02 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV, có các phần việc san lấp mặt bằng, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước - PCCC, cây xanh có giá trị tối thiểu mỗi công trình là 19,856 tỷ đồng đồng thì được đánh giá là một công trình tương tự.

Ghi chú (áp dụng chung đối với nhà thầu độc lập và liên danh):

- Công trình hoàn thành để chứng minh kinh nghiệm nêu trên là công trình đã được nhà thầu thực hiện xong toàn bộ công việc của công trình đó và được chủ đầu tư nghiệm thu; thời điểm xác nhận công trình hoàn thành để xác định công trình tương tự là thời điểm nghiệm thu công trình, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. Các công trình tương tự của nhà thầu bị cơ quan thẩm quyền kết luận vi phạm về chất lượng thì không được xem xét, đánh giá.

- Trường hợp nhà thầu thực hiện nhiều công trình trong cùng một dự án của cùng một chủ đầu tư và cùng một thời điểm thi công thì được cộng các công trình đó để chứng minh năng lực, kinh nghiệm (chỉ xét phần do nhà thầu đảm nhận thực hiện).

Chuyên đề