(BĐT) - UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn Tỉnh với một loạt chỉ đạo cụ thể nhằm khắc phục những bất cập trong đấu thầu. 
UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các chủ đầu tư, bên mời thầu... trên địa bàn Tỉnh thực hiện nghiêm quy định về đấu thầu. Ảnh: Internet

UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các chủ đầu tư, bên mời thầu... trên địa bàn Tỉnh thực hiện nghiêm quy định về đấu thầu. Ảnh: Internet

Trong đó, Chỉ thị đưa ra nhiều giải pháp nhằm quán triệt thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.

Cấm chia nhỏ gói thầu trái quy định

Về công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thời gian qua, UBND tỉnh Lai Châu nhận xét, nhìn chung hoạt động đấu thầu của các đơn vị cơ bản được triển khai nghiêm túc. Tuy nhiên, công tác đấu thầu vẫn còn một số hạn chế như: Một số văn bản hướng dẫn được ban hành chưa kịp thời; kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) được lập chưa đầy đủ các nội dung theo quy định; phân chia gói thầu tại một số dự án chưa phù hợp. Đáng lưu ý, còn có tình trạng lập hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC) chưa đúng theo hướng dẫn, xây dựng tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm có thể dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu. Cùng với đó là việc tổ chức xét thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) còn một số nội dung chưa phù hợp, chưa chấp hành đúng thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu…

Nhằm khắc phục những bất cập nêu trên, chấn chỉnh công tác đấu thầu, tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Đỗ Ngọc An yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cũng như Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan.

Đầu tiên là thực hiện nghiêm túc các quy định về lựa chọn nhà thầu, từ khâu cung cấp thông tin, đánh giá, trình thẩm định và phê duyệt các nội dung trong đấu thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng của dịch vụ, hàng hóa và công trình theo yêu cầu. Chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt KHLCNT với yêu cầu KHLCNT phải được lập, thẩm định, phê duyệt đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đối với việc phân chia gói thầu, Chỉ thị yêu cầu, khi phân chia dự án, dự toán mua sắm các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, quy trình thực hiện nhằm đảm bảo tính đồng bộ của từng dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý. Không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm giảm sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ. “Nghiêm cấm việc chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật Đấu thầu nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của nhà thầu”, Chỉ thị nhấn mạnh.

Cũng tại chỉ thị này, UBND tỉnh Lai Châu chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt HSMT, HSYC với việc nghiêm cấm đưa các điều kiện, tiêu chuẩn không phù hợp với quy định vào HSMT; nghiêm cấm việc hạn chế nhà thầu mua HSMT tham gia đấu thầu dưới mọi hình thức... 

Chấn chỉnh công tác đấu thầu qua mạng

Đối với công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn, UBND tỉnh Lai Châu nhận xét, việc thực hiện đấu thầu qua mạng chưa đảm bảo tiến độ theo lộ trình quy định. Việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa được thực hiện đầy đủ hoặc chậm so với quy định.

Chấn chỉnh công tác này, UBND Tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc đăng tải KHLCNT được duyệt lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.

Cụ thể, đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, khi tổ chức thẩm định KHLCNT, trường hợp chủ đầu tư không đề xuất thực hiện đấu thầu qua mạng thì Sở có trách nhiệm xem xét, đề xuất Chủ tịch UBND Tỉnh lựa chọn các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm đảm bảo tỷ lệ các gói thầu được thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng yêu cầu.

Kho bạc Nhà nước kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trong thanh toán vốn, không thực hiện cấp phát, thanh toán vốn đối với các gói thầu được chọn đấu thầu qua mạng nhưng các chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện đấu thầu qua mạng.

Đối với chủ tịch thành phố, các huyện trên địa bàn, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu phải chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan; ban hành các giải pháp cụ thể yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình. Trong đó, khuyến khích các chủ đầu tư/bên mời thầu chủ động lựa chọn các gói thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lộ trình quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.