(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành công văn về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng chính quyền điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Hà Nội yêu cầu bảo đảm việc hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố phục vụ xác thực, định danh và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các đơn vị.

Ngoài ra, phải hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20% và 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, cấp huyện và cấp xã để bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.