(BĐT) - Công ty CP Dược phẩm Phong Phú (mã chứng khoán: PPP) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020.

Theo đó, Công ty ghi nhận 32 tỷ đồng doanh thu thuần từ bán thành phẩm, giảm 22%; giá vốn hàng bán đạt 22,7 tỷ đồng, giảm 21%; lợi nhuận gộp đạt 9,3 tỷ đồng, giảm gần 24% so với quý IV/2019.

Tổng lợi nhuận sau thuế sau khi trừ hết các chi phí là 2,3 tỷ đồng, giảm 42,5% so với cùng kỳ 2019.

Luỹ kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 116 tỷ đồng, giảm 23%; lợi nhuận sau thuế đạt 9,8 tỷ đồng, giảm gần 20% so với năm 2019.