Thông báo mời nộp đề xuất số: LINKSME-RFP-001-2020

Nghiên cứu, khảo sát và xây dựng Bộ chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hàng năm (APCI) từ 2019-2022

Ngày thông báo: 04/03/2020

Thời hạn nộp đề xuất: 24/03/2020 

Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ được thực hiện bởi Tổ chức International Executive Service Corps (IESC) trong 5 năm, từ tháng 09 năm 2018 đến tháng 09 năm 2023. Dự án USAID LinkSME được triển khai nhằm tăng cường năng lực cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp tại Việt Nam như Hiệp hội Doanh nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu, và các đơn vị xúc tiến doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), để thúc đẩy mối quan hệ cung-cầu giữa các DNNVV với các doanh nghiệp đầu chuỗi tại Việt Nam; đồng thời nâng cao năng lực của các DNNVV Việt Nam để tham gia vào chuỗi cung ứng. Dự án USAID LinkSME được chính thức phê duyệt theo Quyết định số 817/QD-VPCP ngày 23 tháng 09 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Dự án USAID LinkSME kính mời các công ty Việt Nam có đủ năng lực nộp đề xuất về việc thực hiện khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện cải cách các thủ tục hành chính của các bộ, ngành, các tỉnh; từ đó đề xuất/kiến nghị cải cách đối với các quy định, các thủ tục hành chính hoặc thực tế triển khai các quy định, thủ tục đang là rào cản và trở ngại đối với doanh nghiệp cũng như sự phát triển kinh tế của Việt Nam, trong đó bao gồm các quy định, các thủ tục liên quan đến sự tham gia của các  DNNVV Việt Nam vào chuỗi cung ứng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thông báo mời nộp đề xuất và báo cáo APCI 2018, xin vui lòng truy cập địa chỉ sau: RFP: https://iesc.org/wp-content/uploads/2020/03/IESC-LINKSME-RFP-001-2020-_APCI-02_Mar_2020.pdf

Báo cáo APCI, 2018: http://thutuchanhchinh.vn/noidung/hoidongtuvan/tin-tuc/Lists/TinHoiDongTuVan/View_Detail.aspx?ItemID=15./.