(BĐT) - Việc đánh giá HSDT phải tuân thủ theo nguyên tắc đánh giá quy định tại Điều 15 Luật Đấu thầu 2013. 
Tổ chuyên gia xét thầu tự tính toán thời gian thi công của nhà thầu

Ban Quản lý dự án X tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu Thi công công trình. Hồ sơ mời thầu (HSMT) có nêu yêu cầu về thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày. Hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu A có giá dự thầu thấp nhất. Kết quả đánh giá HSDT cho thấy nhà thầu A đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm. HSDT của nhà thầu A cũng có đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày, đúng theo yêu cầu của HSMT.

Tuy nhiên, trong HSDT của nhà thầu A không có phần tính toán diễn giải chi tiết về tiến độ thi công. Tổ chuyên gia xét thầu đã tự tính toán thời gian thi công của nhà thầu này là 70 ngày, vượt 10 ngày so với quy định của HSMT. Từ đó, Tổ chuyên gia cho rằng thời gian thực hiện hợp đồng của nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu nêu trong HSMT và quyết định loại HSDT của nhà thầu A. 

Hỏi: Việc làm trên của tổ chuyên gia xét thầu có phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu không?

Trả lời: Việc đánh giá HSDT phải tuân thủ theo nguyên tắc đánh giá quy định tại Điều 15 Luật Đấu thầu 2013. Theo đó, việc đánh giá HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác nêu trong HSMT. Thời gian thực hiện hợp đồng được đề xuất trong đơn dự thầu và tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật (nếu có). Do đó, Tổ chuyên gia khi đánh giá thì phải căn cứ vào HSDT của nhà thầu và HSMT để đánh giá, trường hợp không rõ thì yêu cầu nhà thầu giải thích làm rõ trên cơ sở không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp.

Trong trường hợp nêu trên, nhà thầu A đã đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày đúng theo yêu cầu của HSMT thì yêu cầu nhà thầu làm rõ việc thi công trong 60 ngày đó ở những tiêu chí đánh giá kỹ thuật chưa rõ ràng.

Việc Tổ chuyên gia tự tính toán thời gian thi công của nhà thầu như trên để loại nhà thầu là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.