Tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong năm 2023 - 2024 trình cấp thẩm quyền Báo cáo khả năng xây dựng Luật Đầu tư mạo hiểm; Nghiên cứu thí điểm cho phép tư nhân đầu tư xây dựng đường dây truyền tải điện, đấu nối vào hệ thống điện quốc gia; Báo cáo nghiên cứu thí điểm cho phép nhà đầu tư tự xây dựng nhà máy điện đối với các dự án có nhu cầu sử dụng điện lớn, ổn định mà mạng lưới điện quốc gia không có khả năng đáp ứng…
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một số nhiệm vụ được Chính phủ giao cho các bộ liên quan trong Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài (ĐTNN) giai đoạn 2021 - 2023 vừa được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phê duyệt tại Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023.

Theo Quyết định, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các hoạt động, nhiệm vụ được giao tại: Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị; Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 2/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định nêu rõ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền: Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) trong năm 2022 - 2023; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu (sửa đổi) trong năm 2023; Báo cáo khả năng xây dựng Luật Đầu tư mạo hiểm trong năm 2023 - 2024; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn làm nhà cung ứng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong một số ngành, nghề cụ thể (2023 - 2025)…

Bộ Tài chính có nhiệm vụ, trong năm 2023, trình cấp có thẩm quyền Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; nghiên cứu phản ứng chính sách ứng phó của một số quốc gia trên thế giới về thuế tối thiểu toàn cầu và bài học kinh nghiệm với Việt Nam.

Bộ Công Thương có nhiệm vụ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2030, trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn năm 2023 - 2025… Bên cạnh đó, Bộ có nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền trong 2023 - 2024 Báo cáo nghiên cứu thí điểm cho phép nhà đầu tư tự xây dựng nhà máy điện đối với các dự án có nhu cầu sử dụng điện lớn, ổn định mà mạng lưới điện quốc gia không có khả năng đáp ứng; Báo cáo nghiên cứu thí điểm cho phép tư nhân đầu tư xây dựng đường dây truyền tải điện, đấu nối vào hệ thống điện quốc gia;...

Bộ Giao thông vận tải xây dựng các bản thông tin chi tiết dự án đối với một số dự án hạ tầng giao thông thuộc Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài.

Về tổ chức thực hiện, Quyết định nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược.

Các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan định kỳ tổ chức rà soát tình hình thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược, tổng hợp và có báo cáo gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược trước ngày 30/10 hàng năm (kể từ năm 2023).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12 hàng năm (kể từ năm 2023). Khi cần thiết, có thể đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quyết định và phân công thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế.

Chuyên đề