(BĐT) - Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản quy định chi tiết, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp đã tiến hành rà soát danh sách đấu giá viên đang hành nghề tại các tổ chức đấu giá tài sản.
Hiện cả nước có 2.198 đấu giá viên đang hành nghề

Hiện cả nước có 2.198 đấu giá viên đang hành nghề

Qua rà soát, cập nhật tới ngày 6/7/2020, trên cả nước hiện có 2.198 đấu giá viên đang hành nghề tại các tổ chức đấu giá tài sản trên cả nước.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá tài sản, trên cơ sở kết quả rà soát nêu trên, Cục Bổ trợ tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện kiểm tra, đính chính và cập nhật thông tin liên quan đến việc hành nghề của các đấu giá viên đã được cấp thẻ đấu giá viên tại địa phương.

Kết quả rà soát, cập nhật đề nghị gửi về Cục Bổ trợ tư pháp trước ngày 31/8/2020 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Tư pháp.