Quảng Trị lập Trung tâm Quản lý và Khai thác cơ sở hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp

Ngày 4/4, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký quyết định về việc thành lập Trung tâm Quản lý và Khai thác cơ sở hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp Quảng Trị trực thuộc BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.
Quảng Trị thành lập Trung tâm Quản lý và Khai thác cơ sở hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp Quảng Trị trực thuộc BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.
Quảng Trị thành lập Trung tâm Quản lý và Khai thác cơ sở hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp Quảng Trị trực thuộc BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Trung tâm Quản lý và Khai thác cơ sở hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp Quảng Trị sẽ có cơ cấu tổ chức gồm 1 giám đốc, 1 phó giám đốc cùng 4 phòng- đội chuyên môn.

Trung tâm có chức năng quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng KKT, KCN được đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức thu phí, lệ phí hạ tầng và các loại hình dịch vụ khác phục vụ KKT, KCN; cung cấp các dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư vào KKT, KCN theo quy định pháp luật.

Trung tâm chịu sự quản lý, tổ chức, biên chế và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của BQL Khu kinh tế. Trung tâm có tư chức pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật. Ngoài những chức năng trên, Trung tâm còn có nhiệm vụ tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quản lý và khai thác có hiệu quả công trình hạ tầng. tham gia vận động đầu tư, thu hút các dự án trong và ngoài nước vào khu kinh tế, khu công nghiệp.

Theo ông Trần Văn Hoá, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị,  trong năm đầu, Trung tâm Quản lý và Khai thác cơ sở hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp Quảng Trị sẽ đươc ngân sách nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt động,  những năm tiếp theo thì sẽ tự lo, tự chủ động một phần kinh phí hoạt động.

"Quyết định thành lập có từ ngày 1/4 vừa rồi, nhưng BQL Khu kinh tế đang kiện toàn, bố trí sắp xếp nhân sự, đến khi ổn định thì Trung tâm mới đi vào hoạt động", ông Hóa cho biết.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư