Phú Thọ chuẩn bị đấu giá nhà ở và chợ đầu mối Đồng Na hơn 49,522 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ đang lựa chọn tổ chức đấu giá thực hiện bán tài sản là quyền sử dụng đất Dự án Khu nhà ở và chợ đầu mối Đồng Na, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, tổ chức đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí về cơ sở vật chất; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; năng lực, kinh nghiệm và uy tín; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định; có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn do tổ chức đấu giá tài sản cung cấp, bao gồm thông tin đầy đủ về các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Phụ lục Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia. Tổ chức đấu giá tài sản có thể gửi bản đánh máy hoặc bản chụp các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá từ ngày 22 - 28/3/2023.

Được biết, tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở và chợ đầu mối Đồng Na, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở; cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần đối với diện tích đất chợ. Đối với diện tích đất không đấu giá (giao thông, thủy lợi, công trình công cộng khác), chủ dự án được Nhà nước giao không thu tiền để thực hiện Dự án, sau khi hoàn thành Dự án sẽ bàn giao lại cho địa phương để quản lý, sử dụng.

Mục đích sử dụng đất được duyệt là 9.065,7 m2 đất ở tại nông thôn; 5.805,4 m2 đất chợ. Thời hạn giao đất ở cho chủ đầu tư trúng đấu giá được xác định theo thời hạn của Dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài. Thời hạn thuê đất chợ là 50 năm. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 49,522 tỷ đồng.

Chuyên đề