Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) sẽ kế hoạch kinh doanh năm 2020 gồm doanh thu công ty mẹ dự kiến đạt 621 tỷ đồng, gấp 5 lần so với thực hiện năm 2019.
Nhà Đà Nẵng đặt kế hoạch lãi gần 300 tỷ năm 2020

Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản là 500 tỷ đồng so với mức 6,5 tỷ đồng của năm trước; doanh thu hoạt động tài chính dự kiến đạt 100 tỷ đồng. Ngoài ra doanh thu từ xây lắp, cung cấp dịch vụ khác lần lượt là 20 tỷ đồng và 1 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt gần 297 tỷ đồng, gấp 4,2 lần so với thực hiện năm 2019. Cổ tức năm 2020 dự kiến tỷ lệ 40%.

Năm 2019, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 145,7 tỷ đồng, giảm 43% so với năm trước. Trong đó, các khoản doanh thu từ kinh doanh bất động sản và xây lắp đều giảm mạnh lần lượt là 93,5% và 48% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm gần 22%, đạt hơn 69 tỷ đồng. Với kết quả này, Nhà Đà Nẵng hoàn thành 59% kế hoạch tổng doanh thu và 91% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Phương án chia cổ tức năm 2019 là 14% và cổ phiếu thưởng là 16%.

Định hướng năm 2020, Nhà Đà Nẵng sẽ tập trung nguồn lực xây dựng dự án Monarchy Block B kịp tiến độ bàn giao. Bên cạnh đó, công ty sẽ đầu tư vào dự án Paracel tại đường Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng và tập trung chiến lược marketing đề nhà máy nước Ngọc Hồi đạt công suất 3.000m3/ngày đêm.

Theo NDH