Ngày 30/11/2019, đấu giá quyền sử dụng 28 lô đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông tin tài sản bán đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: khu đất đấu giá bao gồm 28 lô đất có diện tích từ 124m2 đến 163m2 Thuộc MBQH 1397 ngày 16/5/2019 xã Đông Yên huyện Đông Sơn (có phụ lục chi tiết kèm theo)

- Hiện trạng: Đất đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng; Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn giao đất: Lâu dài.

- Nơi có tài sản đấu giá: xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Từ 2.600.000 đồng/m2 đến 3.000.000 đồng/m2. (Bằng chữ: Hai triệu sáu trăm nghìn đồng trên một mét vuông đất đến ba triệu đồng trên một mét vuông).

3.3. Tiền đặt trước: từ 35.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ đến 40.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/01 hồ

4. Đối tượng, thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và có đủ điều kiện tham gia theo quy định của Pháp luật.

4.2 Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu phát hành (có dấu đỏ);

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD, sổ hộ khẩu,….

4.3 Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định trong thông báo này.

- Người tham gia đấu giá đăng ký lô đất đấu giá trong đơn đăng ký và nộp đủ tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký.

-. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Trong Giấy uỷ quyền phải nêu rõ việc uỷ quyền, họ tên, địa chỉ, số Chứng minh thư nhân dân, chữ ký của người uỷ quyền; người được uỷ quyền và phải được chứng nhận hoặc công chứng theo quy định.

- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016.

5. Nguyên tắc đấu giá: Đấu giá theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng. Tại cuộc đấu giá mỗi một lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 02 (hai) khách hàng trở lên nộp hồ sơ, tiền đặt trước có mặt tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

6.1. Hình thức đấu giá: đấu giá từng lô đất, theo hình thức bỏ phiếu kín, trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa 01 vòng dưới sự điều hành của đấu giá viên.

6.2. Phương thức đấu giá: trả giá lên

6.3 Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu tiếp theo được áp dụng trong trường hợp Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung khi có từ hai khách hàng tham gia cùng trả giá cao bằng nhau.(Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó).

7. Thời gian tổ chức:

7.1 Thời gian xem tài sản, tham khảo, hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá, bản vẽ MBQH khu đất đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại UBND xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Từ ngày 13/11/2019 đến 17h00 ngày 27/11/2019 (Trong giờ hành chính).

7.2 Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại trụ sở UBND xã Đông Yên, huyện Đông Sơn ngày 26, 27/11/2019.

- Tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu từ ngày 13/11/2019 đến hết ngày 27/11/2019.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/11/2019 đến ngày 29/11/2019 (Trong giờ hành chính).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu. Số tài khoản 0122100007325008 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - CN Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên người ĐK tham gia đấu giá]_ nộp tiền đặt trước [lô đất số …., MB khu dân cư xã Đông Yên, huyện Đông Sơn]

7.4 Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 8h00 ngày 30/11/2019

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0904.235.586/0989.589.052.

DANH MỤC CÁC LÔ ĐẤT Ở XÃ ĐÔNG YÊN, HUYỆN ĐÔNG SƠN.

(MBQH số 1397 ngày 16/5/2019)

TT

Ký hiệu

Diện tích
(m²)

Đơn giá

(đồng/m²)

Giá khởi điểm để

tổ chức

đấu giá

(đồng/lô)

Tiền

đặt trước/01

hồ sơ
(đồng)

Phí

hồ sơ

1

B-01

149,5

3.000.000

448.500.000

40.000.000

200.000

2

B-02

150,0

2.600.000

390.000.000

40.000.000

200.000

3

B-03

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

4

B-04

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

5

B-05

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

6

B-06

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

7

B-07

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

8

B-08

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

9

B-09

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

10

B-10

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

11

B-11

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

12

B-12

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

13

B-13

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

14

B-14

162,5

2.600.000

422.500.000

40.000.000

200.000

15

B-15

162,5

2.600.000

422.500.000

40.000.000

200.000

16

B-16

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

17

B-17

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

18

B-18

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

19

B-19

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

20

B-20

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

21

B-21

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

22

B-22

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

23

B-23

124,0

2.800.000

347.200.000

35.000.000

200.000

24

B-24

124,0

2.800.000

347.200.000

35.000.000

200.000

25

B-25

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

26

B-26

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

27

B-27

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

28

B-28

125,0

2.600.000

325.000.000

35.000.000

200.000

Tổng cộng

3.622,5

9.527.900.000

Chuyên đề