Minh bạch, công khai để nâng cao năng lực cạnh tranh

(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh chỉ đạo này tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh diễn ra ngày 8/12, tại Hà Nội.
Minh bạch, công khai để nâng cao năng lực cạnh tranh

Tại Cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận về 3 vấn đề lớn: Dự thảo Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017; Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc; cơ hội và khả năng tận dụng từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tinh thần: Việt Nam cam kết thực hiện đủ 17 chỉ tiêu với 169 tiêu chí về phát triển bền vững. Kế hoạch triển khai trong một giai đoạn dài nhưng cần có thước đo, chỉ tiêu và tiếp tục cụ thể hóa theo từng năm. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần thiết phải tăng cường yếu tố công khai, minh bạch, kỷ cương, kỷ luật, chống tham nhũng trong những giải pháp thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, lưu ý các bộ ngành, địa phương phải có nhận thức đầy đủ, thực sự và thể hiện bằng các giải pháp cụ thể, đặc biệt quan trọng là phân bổ nguồn lực, tập trung sự chỉ đạo, điều hành cho Chương trình.

Để đưa Việt Nam phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, Phó Thủ tướng gợi ý từ thực tiễn triển khai Nghị quyết 19, Hội đồng nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ dự thảo văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ về phát triển bền vững. Đồng thời kết hợp với một số tổ chức quốc tế, Liên Hợp Quốc xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá hằng năm việc thực hiện, có xem xét đến cả mục tiêu được đề ra trong Báo cáo Việt Nam 2035.

Đối với Dự thảo Nghị quyết 19 của năm 2017, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ, ngành tham gia góp ý cụ thể, Bộ KH&ĐT cùng Văn phòng Chính phủ chuẩn bị báo cáo trình bày trong hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2017 giữa Chính phủ với các địa phương.

“Phải làm sao để các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết 19 không nằm trên văn bản mà phải đi vào thực tiễn, từ việc cải thiện các chỉ số đến việc cung cấp thông tin sát thực nhất cho các tổ chức quốc tế khảo sát về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Việt Nam”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư