(BĐT) - UBND tỉnh Yên Bái vừa có quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, TP. Yên Bái.
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính đã được chỉ định thầu thực hiện Dự án BT đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, TP. Yên Bái. Ảnh: Nhã Chi

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính đã được chỉ định thầu thực hiện Dự án BT đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, TP. Yên Bái. Ảnh: Nhã Chi

Quyết định này chính thức chấm dứt 3 năm đeo đuổi dự án BT có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 418 tỷ đồng của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính (nhà đầu tư).

Dự án trên do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính chuẩn bị và được Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt dự án khả thi vào ngày 20/9/2017. Theo phương án tài chính của Dự án, nguồn vốn để triển khai là vốn tự có của nhà đầu tư và nguồn vốn hợp pháp do nhà đầu tư huy động. Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất để thực hiện dự án khác với tổng diện tích đất dự kiến là 131,66 ha.

Ngày 4/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định số 876/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án. Theo đó, nhà đầu tư lập đề xuất Dự án - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính - đã được chỉ định thầu thực hiện. Theo đó, Dự án được thực hiện tại TP. Yên Bái và huyện Trấn Yên với chiều dài tuyến đường là 4,15 km và tổng vốn đầu tư dự kiến (bao gồm cả chi phí lãi vay) là 418,454 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 21 tháng.

UBND tỉnh Yên Bái cho biết, lý do hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư và kết thúc việc triển khai thực hiện Dự án theo hợp đồng BT là do việc thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án chưa được quy định cụ thể, rõ ràng nên không có cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo. Việc hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính thống nhất và các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau. Nhà đầu tư tự chịu toàn bộ chi phí đã bỏ ra đến thời điểm hiện tại và có trách nhiệm bàn giao lại cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái sản phẩm của Dự án mà Nhà đầu tư đã thực hiện, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Trên cơ sở ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh Yên Bái về Dự thảo Biên bản đàm phán hoàn thiện hợp đồng, ngày 1/10/2018, Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái (cơ quan nhà nước được ủy quyền ký hợp đồng Dự án) đã ký kết Biên bản đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với Nhà đầu tư. Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính cho biết, công tác ký kết hợp đồng của Dự án phải tạm dừng theo Công văn số 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính, trong đó đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 1/1/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT có hiệu lực thi hành. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT, ngày 25/9/2019, UBND tỉnh Yên Bái có Văn bản số 2634/UBND-XD về việc tiếp tục thực hiện Dự án, trong đó yêu cầu các ngành của Tỉnh rà soát lại nội dung dự thảo hợp đồng để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án theo quy định.

Với những khó khăn, vướng mắc thực tế của Dự án, UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định kết thúc triển khai Dự án trên theo hợp đồng BT, giao Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án sang đầu tư từ ngân sách nhà nước, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của Tỉnh.