Cần thiết ban hành Nghị định mới về giám sát và đánh giá đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ ngày 1/1/2021, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực. Trong đó, giao Chính phủ quy định chi tiết về giám sát, đánh giá đầu tư.
Cần sửa đổi quy định liên quan đến công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án PPP cho phù hợp quy định mới tại Luật Đầu tư theo phương thức PPP. Ảnh: Lê Tiên
Cần sửa đổi quy định liên quan đến công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án PPP cho phù hợp quy định mới tại Luật Đầu tư theo phương thức PPP. Ảnh: Lê Tiên

Bên cạnh đó, đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật Đầu tư theo phương thức PPP được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2020 có một số quy định mới so với quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư (NĐ84) và Nghị định số 01/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ84. Do đó, cần sửa đổi các quy định liên quan đến công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư theo phương thức PPP cho phù hợp.

Tại Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo Nghị định quy định về giám sát và đánh giá đầu tư theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo Dự thảo Nghị định mới về giám sát và đánh giá đầu tư, phạm vi điều chỉnh của Nghị định gồm quy định về giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; chi phí giám sát, đánh giá đầu tư; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư. Dự thảo Nghị định quy định việc giám sát và đánh giá hoạt động đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán; việc giám sát và đánh giá các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thực hiện theo quy định tại Nghị định này...

Chuyên đề