(BĐT) - Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ban hành nhấn mạnh 4 nhóm hoạt động lớn để thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Hiệp định.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trước tiên là tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA và tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động chính: tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn để giới thiệu, nhất là các quy định liên quan đến lĩnh vực KH&ĐT để nâng cao nhận thức, hiểu biết đúng nội dung cam kết, làm cơ sở thực hiện hiệu quả Hiệp định; Cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông của Bộ như: Báo Đấu thầu, Báo Đầu tư… giới thiệu, phổ biến các tài liệu, nghiên cứu, bình luận về nội dung và cam kết của Hiệp định…

Hai là hướng dẫn thực hiện và áp dụng cam kết của Việt Nam theo quy định của EVFTA với việc giải đáp, hướng dẫn thực hiện, áp dụng trực tiếp cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ, đầu tư và các cam kết có liên quan đảm bảo áp dụng thống nhất, đồng bộ với cam kết tương ứng theo các hiệp định thương mại tự do (FTA), điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, ký kết, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định.

Ba là xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chính sách thực thi Hiệp định; hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật. Các hoạt động bao gồm: xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương; xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2020; đơn giản hóa, minh bạch hóa điều kiện gia nhập thị trường chodoanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)… Phân công Cục Quản lý đấu thầu chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2020/NĐ-CP trình Chính phủ năm 2021; Vụ Pháp chế trình xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tưu năm 2020 trong năm nay…

Bốn là nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng lợi ích của Hiệp định với việc nghiên cứu các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp FDI kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, góp phần hình thành và phát triển chuỗi cung ứng; nghiên cứu xây dựng kế hoạch tái cơ cấu lại nền kinh tế để thích ứng với quá trình hội nhập và khai thác có hiệu quả lợi ích, cơ hội từ EVFTA và các FTA khác mà Việt Nam tham gia, ký kết…