(BĐT) - Ngày 15/10 tới, Công ty CP Bảo vệ thực vật Sài Gòn sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2019, với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 30/10/2020

Trước đó, vào giữa tháng 4/2020, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 7%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2019 qua 2 đợt là 17%.

Ben cạnh đó, Công ty cũng dùng danh sách cổ đông chốt trên để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất và phân phối điện mặt trời. Thời gian thực hiện dự kiến hoàn tất lấy ý kiến vào tháng 11/2020, tại Văn phòng công ty, KP1, Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM.

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu 1.263,39 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 39,64 tỷ đồng, đều đạt xấp xỉ kết quả năm 2018.

Tính đến cuối năm 2019, Công ty còn 61,14 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, ngoài ra còn có 42,17 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và hơn 782 triệu đồng thặng dư vốn cổ phần.